Takip Edin :

Facebook Twitter Rss
Banner
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular
10:12, 23.01.2017

Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı 2017/1 Müracaat İlanı

    İlimizde Maliye Bakanlığının 01.06.2011 tarih ve B.07.0.BMK.0.20/6976 sayılı yazısı doğrultusunda Bakanlığımızca: 5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanunun 3.  Maddesinin ikinci fıkrasına istinaden; ekte tabloda belirtilen pozisyonlara istihdam edilmek üzere  Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı), Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) bölümlerinden mezun olanlardan sözleşmeli aile sağlığı elemanı  istihdam edilecektir.  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazıları gereği müracaat ve sözleşmeler aşağıdaki şartlarla yapılacaktır.          
Söz konusu pozisyonlara başvuru için aranan şartlar:
    1-) Güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması.
    2-)Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yüksek öğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve sağlık memuru (ilk ve acil yardım) bölümlerinden mezun olmak.
    3-) Vekil ebe veya hemşire olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecektir.
    4-) Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.
    5-) Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar vb.) başvuru yapamayacaktır. Ancak 5258 sayılı Kanun kapsamında kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmakta iken sözleşmesini usulüne uygun sona erdirenler başvurabileceklerdir.

    Başvuru, bir dosya ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından Yenice Mah. Süleyman Feti Cad. Arapdede Sok. 51200 Niğde adresindeki Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Evrak Kayıt Biriminden giriş yapılarak, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Personel Birimi’ne evrak teslim tutanağı düzenlenerek  yapılacaktır. Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

    Başvurular; 23/01/2017 tarihinde başlayacak 27/01/2017 tarihi mesai bitimi saat 17.00’ de sona erecektir. Başlayışlar güvenlik soruşturmasının sonuçlanmasına müteakip sözleşme imzalanarak yapılacaktır.
Başvuruda istenecek belgeler:
    -  T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,
    -  Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Şube Müdürü/müdür yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.) 
    -  Adli sicil arşiv kaydı (olmadığına dair https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan belge de verilebilir,)
    -  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu,
    -  Aile Sağlığı Elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe, (1 nolu dilekçe örneği) ve onaylı sgk dökümü.
    -  İki adet vesikalık fotoğraf,
    - Mal Bildirim Beyannamesi “internet sitemizde yayınlanmıştır.” (ilgili alanların eksiksiz doldurulmuş, tarihli ve imzalanmış) aslı,
    - İnternet adresimizde yayınlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu’nun 3 (üç) adet bilgisayar ortamında doldurularak hazırlanan resimli, imzalı doldurulmuş aslı, (formun eksiksiz doldurulmuş olduğunun kontrol edilerek teslim edilmesi)
    - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına veya askerlik çağına gelmediğine veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğuna dair belge,( https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan belge de verilebilir)
    -  Kişiye ait bu belgelere ek olarak, İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli Aile Hekimince imzalanmış, kişi ile çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı, kaşeli dilekçe de bulunacaktır. (2 nolu dilekçe örneği) 
    Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlandıktan sonra yerleştirilmesi yapılan kişi ile  Yenice Mah. Süleyman Feti Cad. Arapdede Sok. 51200 Niğde adresindeki Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Personel Birim’inde de aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalayacaktır.
İlimize tahsis edilmiş olan kamu görevlisi olmayan Aile Sağlığı Elemanı pozisyonlarına Aile Sağlığı Elemanı tahsisi aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yapılacaktır.
    a- İldeki boş pozisyon, sosya-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en düşük gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerden başlamak suretiyle kullanılacaktır.

    GELİŞMİŞLİK ENDEKSİNE GÖRE ÖNCELİK SIRALAMASI
SIRA SOSYA EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI
    1 Niğde Çiftlik Köy ve Kasabaları,
    2 Niğde Altunhisar Köy ve Kasabaları,
    3 Niğde Çamardı Köy ve Kasabaları,
    4 Niğde Çiftlik Merkez,
    5 Niğde Altunhisar Merkez,
    6 Niğde Çamardı Merkez,
    7 Niğde Ulukışla Köy ve Kasabaları,
    8 Niğde Ulukışla Merkez,
    9 Niğde Bor Köy ve Kasabaları,
    10 Niğde Merkez İlçeye Bağlı Köy ve Kasabalar,
    11 Niğde Bor Merkezde bulunan Aile Sağlığı Merkezleridir.

    b- Boş pozisyon sayısından fazla başvuru dosyası bulunması halinde,
    I.      Ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve sağlık memuru (ilk ve acil yardım) kadrolarının toplamı dikkate alınmak suretiyle standart kadro mevzuatına göre doluluk oranı en az olan ilçedeki aile hekimi ile anlaşarak başvuru yapan ile sözleşme imzalanacaktır.
    II.   Aynı ilçede boş kadro sayısından fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir.
    III.  Bu kapsamda da birden fazla başvuru bulunduğu takdirde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.  
    c- Aynı ilçede birden fazla boş pozisyon olması halinde,
    I. Öncelik yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir.
    II. Bu kapsamda  eşitlik olması halinde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.
    Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmış olsa bile sözleşmesi feshedilecektir.       
    İlanda belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Müdürlüğümüzün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle yerleştirme işlemine katılmak isteyen sağlık personellerinin Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğünün resmi web sitesi olan www.nhsm.gov.tr adresini düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

    ÖNEMLİ HATIRLATMA;
    (Mutlaka Okuyunuz!)
    Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre, sözleşmesi yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sözleşmeleri iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem yapılacağı, mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri alınacağının bilinmesi gerekmektedir.

     
1 Nolu Dilekçe

    2 Nolu Dilekçe

    Münhal Kadrolar

    Güvenlik Soruşturma Formu

    Mal Bildirim Beyanname Örneği

13:13, 06.01.2017

Niğde Aile Hekimliği Uygulaması 2017/1. Ek Yerleştirme İşlemi

    5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, İlimizde 10 Mayıs 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. İlimizde çeşitli sebeplerle boşalan ve bir önceki yerleştirmede tercih edilmeyen, Niğde Merkez Şehit Kenan Erdem Aile Sağlığı Merkezi, 51.01.68 Nolu,  Niğde Merkez Bağlama Aile Sağlığı Merkezi, 51.01.36 Nolu, Niğde Merkez Yıldıztepe Aile Sağlığı Merkezi, 51.01.57 Nolu, Niğde Merkez Edikli Aile Sağlığı Merkezi, 51.01.42 Nolu, Niğde Merkez Gümüşler Aile Sağlığı Merkezi, 51.01.45 Nolu ve Niğde Merkez Açık Ceza İnfaz Kurumu Aile Sağlığı Merkezi, 51.01.63 Nolu Aile Hekimliği Birimleri ile halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personellerin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personellerin boşalttığı pozisyonlar için  20 Ocak 2017 tarihinde 2016/7. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme işlemi  yapılacaktır.
    Yerleştirme işlemine, Niğde İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan tabip veya uzman tabipler ile Niğde İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.
    Yerleştirme işlemlerinde “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (R.G.  Tarih:25/01/2013 Sayı:28539)” hükümleri uygulanacaktır.

    Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

    Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğünün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle İlimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm Hekimlerin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.
• 2017/1. Ek Yerleştirme İşlemleri Usul ve Esasları,  Boş Pozisyonlar, Uygulama Takvimi [ PDF ]
• A Bendi Müracaat Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
• B Bendi Aile Hekimi olanlar için Müracaat Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
• B Bendi Aile Hekimliği Uzmanı Müracaat Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
• C Bendi (Mazeret tayini) Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
• C Bendi (Sağ.Müd. Halk Sağ Müd. Genel Sekrt. Ve Diğer) Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
• C Bendi (Sözleşmeli Aile Hekimleri) Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
• C Bendi (Yargı kararıyla sözleşmeleri feshedilen) Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
• D Grubu Kurum İçi Dilekçe ve Baş. Formları [ MS Word Dokümanı ]
• D Grubu Kurum Dışı Dilekçe ve Baş. Formları [ MS Word Dokümanı ]
    Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Aile Hekimliği Uygulamasına Geçişte Muvafakat İşlemleri Hakkında 05.11.2012 tarih ve 929 sayılı ve 26.03.2013 tarih ve 34050 sayılı ve 03.04.2013 tarih ve 37117 sayılı ve 23.09.2013 ve 104296 sayılı yazıları.

09:18, 04.01.2017

Sağlıknet ve Sağlıknet Online Sistemi Performans Hesaplamaları

PERFORMANS HESAPLAMALARI HAKKINDA DUYURU
    Genel Müdürlüğümüzün 15/12/2016 tarihli ve 67189002-719-E.977 sayılı yazısı ile Aralık ayı Aile Hekimliği Performansının USS den hesaplanacağı duyurulmuştur.
    Sahadan veri gönderiminde teknik entegrasyon sorunları, yeni oluşturulan iş kurallarının saha tarafından tam olarak anlaşılamaması, aşı takip sisteminden (ATS) stok düşümlerinin doğru şekilde yapılmaması ve sonucunda aşı bilgilerinin gönderilememesi nedenleriyle veri gönderim oranlarının istenilen düzeyde olmadığı tespit edilmiştir.
    Bu nedenle;
    1.2016 Aralık ayı performans hesaplamaları 3 Ocak 2017 tarihinde SağlıkNet’e gönderilen veriler üzerinden hesaplanacaktır.
    2.Yönetim web ekranlarından hekim birim atamaları en geç 9 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanacaktır.
    3.Yeni yönetim web ekranlarının geliştirmeleri tamamlanmış olup, mevcut yönetim web ekranlarından yeni yönetim web ekranlarına yetki ve veri aktarılması işlemleri 9 Ocak – 20 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacak olup, 20 Ocak 2017 tarihine kadar yönetim web ekranları kullanılamayacaktır,
    4.Ulusal Sağlık Sistemi (USS) sistemine veri gönderimlerinin mümkünse aynı gün içerisinde yapılması beklenmektedir. Önümüzdeki zamanlarda veri gönderimleri ile ilgili zaman kuralları konulacak olup yazılım firmalarının ve aile hekimlerinin bu duruma hazırlıklı olmaları konusunda hassas davranmaları büyük önem arz etmektedir.
    5.4 Ocak 2017 tarihinden itibaren SağlıkNet veri gönderimine kapatılarak tüm verilerin yeni oluşturulan iş kurallarına uygun şekilde sadece Ulusal Sağlık Sistemi (USS) üzerinden alınacaktır. 1 Ocak 2017 tarihine kadar olan tüm verileri Sağlık.net sisteminden Ulusal Sağlık Sistemi(USS)’ne aktarılacak olup 1 Ocaktan itibaren USS’ye gönderilmeyen veriler aile hekimleri sorumludur. Şubat ayında hesaplanacak olan Ocak ayı performans hesaplamaları USS’den yapılacağından gönderilen verilerin düzenli olarak USS sisteminden takip edilmesi büyük önem arz etmektedir.
    6.Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ilgili daireleri ile yapılan toplantıda alınan kararlar uyarınca;
        a.ATS stok düşümü ve aşı gönderimleri ile ilgili, öncelikle ATS üzerinden sorgulama yapılması, ardından kullanılabilir aşının uygulanmadan önce ATS üzerinden stok düşümü yapılması ve sonrasında USS sistemine uygulanan aşı bilgisinin gönderilmesi gerekmektedir. Stok düşümü yapılmayan aşı veri setleri USS tarafından kabul edilmeyecektir. USS’ye ATS’de kaydı bulunmadığı için gönderilemeyen aşılar için THSK Aşı ve Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı ile iletişime geçilmelidir.
        b.Beyana dayalı aşılar için, aşının yapıldığı yer bilgisinin net olarak bilinmemesi veya ilgili kurumun artık kapalı veya isim değişikliği nedeni ile bulunamaması durumlarında SKRS’ye yeni eklenen “ Diğer (999901)” seçeneği seçilerek aşı gönderimi sağlanacaktır. Beyan aşıların USS’ye gönderiminde ATS sorgu numarası istenmeyecektir.
        c.Aşının bir önceki dozu yapılmadan bir sonraki dozunun gönderilememesi kuralı THSK ilgili daireleri tarafından kural olarak konulmuş olup, bir önceki aşının bilgisinin beyana dayalı aşı verisi olarak sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Bu kural USS üzerinden 5 Şubat 2017 tarihine kadar geçici olarak devre dışı bırakılmış olup bu tarihten itibaren tekrar devreye alınacaktır.
        d.Beyana dayalı aşılar için aşı veri seti içerisine  “aşının yapılma zamanı” elamanı eklenmiştir. Aşı veri seti gönderimlerinde işlem türü olarak “Beyana Dayalı” işlem seçilecek ve ilgili veri seti ile 01.01.2001 yılından itibaren uygulanmış tüm aşılar sisteme kaydedilebilecektir.
        e.THSK Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı’nın kararı uyarınca aşı silme paketi işlemleri 5 Şubat 2017’den itibaren USS web servisleri aracılığıyla yapılamayacaktır. Bununla ilgili yapılacak işlemler ve iş akışları Halk Sağlığı Kurumunca duyurulacaktır.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34