Takip Edin :

Facebook Twitter Rss
Banner
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular
15:37, 18.11.2015

Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı 2015/4 Müracaat İlanı

İlimizde Maliye Bakanlığının 01.06.2011 tarih ve B.07.0.BMK.0.20/6976 sayılı yazısı doğrultusunda Bakanlığımızca: 5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanunun 3.  Maddesinin ikinci fıkrasına istinaden; ekte tabloda belirtilen pozisyonlara istihdam edilmek üzere  Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı), ATT (Acil Tıp Teknisyeni) bölümlerinden mezun olanlardan sözleşmeli aile sağlığı elemanı  istihdam edilecektir.  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazıları gereği müracaat ve sözleşmeler aşağıdaki şartlarla yapılacaktır.          
Söz konusu pozisyonlara başvuru için aranan şartlar:
1. Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yüksek öğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve Sağlık  Memuru (ilk ve Acil Yardım) bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.
2. Vekil ebe veya hemşire olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecektir.
3. Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.
4. Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar vb.) başvuru yapamayacaktır. Ancak 5258 sayılı Kanun kapsamında kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmakta iken sözleşmesini usulüne uygun sona erdirenler başvurabileceklerdir.

Başvuru, bir dosya ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından Yenice Mah. Süleyman Feti Cad. Arapdede Sok. 51200 Niğde adresindeki Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Evrak Kayıt Biriminden giriş yapılarak, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Personel Birimi’ne evrak teslim tutanağı düzenlenerek  yapılacaktır. Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular; 23/11/2015 tarihinde başlayacak 27/11/2015 tarihi mesai bitimi saat 17.00’ de sona erecek olup 01/12/2015 tarihinden itibaren göreve başlayışlar sağlanacaktır.
Başvuruda istenecek belgeler:
-  T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,
-  Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Şube Müdürü/müdür yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.) 
-  Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,
-  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu,
-  Aile Sağlığı Elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe, (1 nolu dilekçe örneği),
-  İki adet vesikalık fotoğraf,
-  Kişiye ait bu belgelere ek olarak, İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli Aile Hekimince imzalanmış, kişi ile çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı, kaşeli dilekçe de bulunacaktır. (2 nolu dilekçe örneği) 
            Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra yerleştirilmesi yapılan kişi, çalışacağı sözleşmeli aile hekimi ile birlikte  Yenice Mah. Süleyman Feti Cad. Arapdede Sok. 51200 Niğde adresindeki Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Personel Birim’inde de aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalayacaktır.
İlimize tahsis edilmiş olan kamu görevlisi olmayan Aile Sağlığı Elemanı pozisyonlarına             Aile Sağlığı Elemanı tahsisi aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yapılacaktır.
      a- İldeki boş pozisyon, sosya-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en düşük gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerden başlamak suretiyle kullanılacaktır.
       b- Boş pozisyon sayısından fazla başvuru dosyası bulunması halinde,
          I.      Ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) kadrolarının toplamı dikkate alınmak suretiyle standart kadro mevzuatına göre doluluk oranı en az olan ilçedeki aile hekimi ile anlaşarak başvuru yapan ile sözleşme imzalanacaktır.
         II.   Aynı ilçede boş kadro sayısından fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir.
         III.  Bu kapsamda da birden fazla başvuru bulunduğu takdirde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.  
               c- Aynı ilçede birden fazla boş pozisyon olması halinde,
            I. Öncelik yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir.
          II. Bu kapsamda  eşitlik olması halinde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.
Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmış olsa bile sözleşmesi feshedilecektir.       
İlanda belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Müdürlüğümüzün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle yerleştirme işlemine katılmak isteyen sağlık personellerinin Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğünün resmi web sitesi olan www.nhsm.gov.tr adresini düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI İLE SÖZLEŞME İMZALANACAK AİLE HEKİMLERİNİN LİSTESİ

AH.KOD TSM.KOD TSM TSM -ASM SÖZLEŞME İMZALAYACAK AİLE HEKİMİ
51.01.42 51.TSM.01 NİĞDE MERKEZ TSM MERKEZ EDİKLİ ASM MERKEZ 42 NOLU ALAY AHB Dr. Nagehan ÇİFTÇİ

Ek-1 Nolu Dilekçe

Ek-2 Nolu Dilekçe

16:46, 19.10.2015

2015 Yılı Kasım Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası

NİĞDE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARI
2015 Yılı Kasım Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası

DAYANAK: 24/03/2015 TARİH VE 4206 SAYILI BAKAN ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN SAĞLIK PERSONELİNİN İL İÇİ ATAMA VE NAKİLLERİNİN USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE VE 24/03/2015 TARİH VE 4205 SAYILI BAKAN ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN SAGLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAGLIK HİZMETLERİ SINIFI DIŞI PERSONELİN ATAMA VE YER DEGİŞİKLİGİ YÖNERGESİ

ATAMALARDA GÜNCEL MEVZUAAT HÜKÜMLERİ UYGULANIR.

Sağlık hizmetlerinin etkin, verimli ve dengeli bir dağılımının sağlanabilmesi amacı ile il içi naklen tayin talebinde bulunacak personellerin 2015 Kasım dönemi İl İçi Naklen tayin taleplerini 19-30/Ekim/2015 tarihleri arasında belirlenen münhal kadrolara müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: BAŞBAKANLIĞIN 30 AĞUSTOS 2015 TARİH VE 9507 SAYILI 2015/9 GENELGESİNDEKİ KISITLAMALARA İSTİNADEN ATAMAYA HAK KAZANAN PERSONELLERİN ATAMALARI İLGİLİ GENELGEDEKİ KISITLAMALAR KALDIRILDIKTAN SONRA YAPILACAKTIR.

MÜRACAAT ŞARTLARI ve SINIRLAMALARI
1) Müracaatlar 19-30 Ekim 2015 tarihleri arasında 1. Amirlerin onayı alındıktan sonra yapılacaktır.
2) 30 Ekim 2015 Cuma günü mesai bitiminden sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek olup posta vb. nedenlerden dolayı yaşanan gecikmelerden Müdürlüğümüz sorumlu değildir. İlan edilen boş kadrolar dışında yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3) Bu kura için açılmış olan münhal yerler birim bazında ilan edilmiştir.
4) Müdürlüğümüz internet adresinde (http://www.nhsm.gov.tr/) yayınlanan boş kadrolardan en fazla 5 adet birim tercih edilebilecektir. 657 sayılı devlet memurları kanununun 4A maddesine tabi personeller başvurabilecektir. (4B, 4924, 4/C Kamu Personeli Olmayan ASE’lerin başvuruları kabul edilmeyecektir) Başvuruda bulunan personellerin dilekçeler ve başvuru formları 1. Amirleri tarafından onaylı olacaktır.
5) Atamaya Halk Sağlığı Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızın personelleri müracaat edebilecektir. Sağlık Bakanlığı (İl Sağlık Müdürlüğü) ve TKHK (Genel Sekreterlik) personelleri bu kuraya başvuramayacaklardır.
6) a)Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.07.2015 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.
b) Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları Müdürlüğümüz tarafından alınacaktır.
c) Alınan itirazlar değerlendirilerek, Müdürlüğümüz resmi internet sayfası üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.
7) İl içi tayin talebinde bulunan personelin hizmet puanı yüksek olsa bile bulunduğu kurumun ihtiyaçları göz önüne alınarak atamasının yapılıp yapılmayacağına İl İçi Yerleştirme Komisyonu tarafından karar verilecektir.
8) Kura son başvuru tarihi itibariyle ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
9) Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülenler ve uygun görülmeyen başvurular ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere Müdürlüğümüz resmi internet sayfası üzerinden ilan edilecektir.
10) Başvuru evrakı zamanında ulaşmayanların itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bu kura sonucu yerleşenlerin Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi
657 DMK Madde 62  (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.) göre;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden                itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, alarak görevlerine başlayacaklardır. (belediye sınırları dışında) Ataması yapılan personelden, yerine yeni atama yapılmadan görevden ayrılması halinde hizmeti aksayacak olanların görevden ayrılışları, yerine yeni atama yapıldıktan sonra sonuçlandırılır. Ancak bu süre iki ayı geçemeyecektir.
11) Kadrosunun bulunduğu yerden ayrılışlarını yapmamaları nedeniyle ataması iptal edilenlerin atama karar tarihinden itibaren bir yıl süre ile il içi atanma işlemleri yapılmayacaktır.
12) Sağlık Memuru ve Sağlık Teknikeri kadrosunda çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.
13) Sözleşmeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan (kamu personeli olan ASE) personel bu kuraya müracaat edebilecek olup, (Atamalarının uygun görülmesi halinde AH-ASE görevlerinden ayrılmak istediğini bildirir dilekçe ile birlikte) bu kapsamda yerleşen personeller AH-ASE görevinden usulsüz çıkış işlemleri uygulanacak ve 1 yıl süre ile AH-ASE olamayacaklardır.
14) Kura son başvuru tarihi itibari ile Devlet Hizmet Yükümlüsü ve Aday Memur olarak görev yapmakta olanlar bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.
15) Kura son başvuru tarihi itibari ile haklarındaki atama kararını iptal ettirenler hariç olmak üzere haklarında merkez teşkilat tarafından yürütülmekte olan veya kesinleşmiş bir atama kararı olanlar bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.
16) Sağlık Hizmetleri Sınıfı dışında bir kadroda görev yapan personelin atama işlemleri Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değiştirme Yönergesi kapsamında memuriyetteki hizmet süresi çok olandan başlanmak üzere yapılacaktır.
17) Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenler 30/10/2015 saat 17.00 a kadar dilekçe ile Müdürlüğümüze kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
18) Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
19) Yerleştirme sonuçları  Müdürlüğümüz resmi internet adresinde ilan edilecektir.(Atamaya başvuranların Müdürlüğümüzün resmi internet sayfasını takip etmeleri gerekmektedir)

Hizmet Puan İtiraz Formu Açmak İçin Tıklayınız.

İl İçi Tayin Talep Formu İndirmek İçin Tıklayınız.

Ek1 Münhal Kadrolar:
Tercih Yapılabilecek Birim Unvan Branş Münhal Kadro
Niğde Halk Sağlığı Laboratuvarı VHKİ Yok 1
Niğde Merkez TSM Doktor Yok 1
Niğde Merkez TSM Ebe Yok 1
Niğde Merkez TSM Yeşilburç S.E. Ebe Yok 1
Niğde Merkez TSM İçmeli S.E. Ebe Yok 1
Niğde Merkez TSM Nar S.E. Ebe Yok 1
Niğde Merkez TSM Gösterli S.E. Ebe Yok 1
Bor TSM Ebe Yok 1
Bor TSM Obruk S.E. Ebe Yok 1
Altunhisar TSM Hasandağı S.E. Ebe Yok 1
Çamardı İlçe Devlet Hast. Sağlık Memuru Toplum Sağlığı 1
Çamardı İlçe Devlet Hast. Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 1
Çamardı İlçe Devlet Hast. Memur Yok 1
Çiftlik TSM Ebe Yok 1
Çiftlik TSM Memur Yok 1
Çiftlik TSM Hemşire Yok 1
Çiftlik TSM Sağlık Memuru Toplum Sağlığı 1
Çiftlik TSM VHKİ Yok 1
Çiftlik TSM Mahmutlu S.E. Ebe Yok 1
Ulukışla TSM Ebe Yok 1
Ulukışla TSM Hemşire Yok 1

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23