Takip Edin :

Facebook Twitter Rss
Banner
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular
16:45, 02.05.2016

2016/2 Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı Müracaar İlanı

    İlimizde Maliye Bakanlığının 01.06.2011 tarih ve B.07.0.BMK.0.20/6976 sayılı yazısı doğrultusunda Bakanlığımızca: 5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanunun 3.  Maddesinin ikinci fıkrasına istinaden; ekte tabloda belirtilen pozisyonlara istihdam edilmek üzere  Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı), Sağlık Memuru (Acil Tıp Teknisyeni) bölümlerinden mezun olanlardan sözleşmeli aile sağlığı elemanı  istihdam edilecektir.  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazıları gereği müracaat ve sözleşmeler aşağıdaki şartlarla yapılacaktır.          

    Söz konusu pozisyonlara başvuru için aranan şartlar:
   
    1. Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yüksek öğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve sağlık memuru (ilk ve acil yardım) bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.
    2. Vekil ebe veya hemşire olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecektir.
    3. Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.
    4. Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar vb.) başvuru yapamayacaktır. Ancak 5258 sayılı Kanun kapsamında kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmakta iken sözleşmesini usulüne uygun sona erdirenler başvurabileceklerdir.

    Başvuru, bir dosya ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından Yenice Mah. Süleyman Feti Cad. Arapdede Sok. 51200 Niğde adresindeki Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Evrak Kayıt Biriminden giriş yapılarak, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Personel Birimi’ne evrak teslim tutanağı düzenlenerek  yapılacaktır. Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

    Başvurular; 02/05/2016 tarihinde başlayacak 06/05/2016 tarihi mesai bitimi saat 17.00’ de sona erecek olup 09/05/2016 tarihinden itibaren göreve başlayışlar sağlanacaktır.
    Başvuruda istenecek belgeler:
    -  T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,
    -  Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Şube Müdürü/müdür yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.) 
    -  Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,
    -  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu,
    -  Aile Sağlığı Elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe, (1 nolu dilekçe örneği) ve onaylı sgk dökümü.
    -  İki adet vesikalık fotoğraf,
    -  Kişiye ait bu belgelere ek olarak, İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli Aile Hekimince imzalanmış, kişi ile çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı, kaşeli dilekçe de bulunacaktır. (2 nolu dilekçe örneği) 
    Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra yerleştirilmesi yapılan kişi, çalışacağı sözleşmeli aile hekimi ile birlikte  Yenice Mah. Süleyman Feti Cad. Arapdede Sok. 51200 Niğde adresindeki Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Personel Birim’inde de aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalayacaktır.
İlimize tahsis edilmiş olan kamu görevlisi olmayan Aile Sağlığı Elemanı pozisyonlarına Aile Sağlığı Elemanı tahsisi aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yapılacaktır.
      a- İldeki boş pozisyon, sosya-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en düşük gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerden başlamak suretiyle kullanılacaktır.
       b- Boş pozisyon sayısından fazla başvuru dosyası bulunması halinde,
          I.      Ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve sağlık memuru (ilk ve acil yardım) kadrolarının toplamı dikkate alınmak suretiyle standart kadro mevzuatına göre doluluk oranı en az olan ilçedeki aile hekimi ile anlaşarak başvuru yapan ile sözleşme imzalanacaktır.
         II.   Aynı ilçede boş kadro sayısından fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir.
         III.  Bu kapsamda da birden fazla başvuru bulunduğu takdirde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.  
               c- Aynı ilçede birden fazla boş pozisyon olması halinde,
            I. Öncelik yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir.
          II. Bu kapsamda  eşitlik olması halinde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.
Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmış olsa bile sözleşmesi feshedilecektir.       
İlanda belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Müdürlüğümüzün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle yerleştirme işlemine katılmak isteyen sağlık personellerinin Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğünün resmi web sitesi olan www.nhsm.gov.tr adresini düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

AH.KOD TSM.KOD TSM TSM -ASM SÖZLEŞME İMZALAYACAK AİLE HEKİMİ
51.01.39 51.TSM.01 NİĞDE MERKEZ TSM MERKEZ ÇAYIRLI ASM MERKEZ 39 NOLU ÇAYIRLI AHB Dr. H. Demet ELBASAN
0 506 535 20 22 


EK1 NOLU DİLEKÇE


EK2 NOLU DİLEKÇE

11:06, 28.04.2016

Niğde Aile Hekimliği Uygulaması 2016/3. Ek Yerleştirme

    Niğde Aile Hekimliği Uygulaması 2016/3. Ek Yerleştirme İşlemi

    5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, İlimizde 10 Mayıs 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. İlimizde mevcut Aile Hekiminin ayrılmasıyla boşalan, Niğde Merkez Gölcük Aile Sağlığı Merkezi, 51.01.43 Nolu Aile Hekimliği Birimi  ile halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personellerin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personellerin boşalttığı pozisyonlar için  17 Mayıs 2016 tarihinde 2016/3. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme işlemi  yapılacaktır.
    Yerleştirme işlemine, Niğde İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan tabip veya uzman tabipler ile Niğde İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.
    Yerleştirme işlemlerinde “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (R.G.  Tarih:25/01/2013 Sayı:28539)” hükümleri uygulanacaktır.

    Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

    Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğünün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle İlimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm Hekimlerin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.
   
• 2016/3. Ek Yerleştirme İşlemleri Usul ve Esasları,  Boş Pozisyonlar, Uygulama Takvimi [ PDF ]
    • A Bendi Müracaat Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
    • B Bendi Aile Hekimi olanlar için Müracaat Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
    • B Bendi Aile Hekimliği Uzmanı Müracaat Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
    • C Bendi (Mazeret tayini) Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
    • C Bendi (Sağ.Müd. Halk Sağ Müd. Genel Sekrt. Ve Diğer) Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
    • C Bendi (Sözleşmeli Aile Hekimleri) Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
    • C Bendi (Yargı kararıyla sözleşmeleri feshedilen) Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
    • D Grubu Kurum İçi Dilekçe ve Baş. Formları [ MS Word Dokümanı ]
    • D Grubu Kurum Dışı Dilekçe ve Baş. Formları [ MS Word Dokümanı ]
    Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Aile Hekimliği Uygulamasına Geçişte Muvafakat İşlemleri Hakkında 05.11.2012 tarih ve 929 sayılı ve 26.03.2013 tarih ve 34050 sayılı ve 03.04.2013 tarih ve 37117 sayılı ve 23.09.2013 ve 104296 sayılı yazıları.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27