Takip Edin :

Facebook Twitter Rss
Banner
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular
16:45, 05.05.2017

Niğde Aile Hekimliği Uygulaması 2017/5. Ek Yerleştirme İşlemi

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, İlimizde 10 Mayıs 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulamasına geçilmiştir. İlimizde çeşitli sebeplerle boşalan ve bir önceki yerleştirmede tercih edilmeyen, Niğde Merkez Gümüşler Aile Sağlığı Merkezi, 51.01.45 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Niğde Merkez Kiledere Aile Sağlığı Merkezi, 51.01.50 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Niğde Merkez Kiledere Aile Sağlığı Merkezi, 51.01.49 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Niğde Merkez Yıldıztepe Aile Sağlığı Merkezi, 51.01.57 Nolu Aile Hekimliği Birimi ve Niğde Merkez Açık Ceza İnfaz Kurumu Aile Sağlığı Merkezi, 51.01.63 Nolu Aile Hekimliği Birimleri ile halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personellerin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personellerin boşalttığı pozisyonlar için  23 Mayıs 2017 tarihinde 2017/5. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme işlemi  yapılacaktır.
Yerleştirme işlemine, Niğde İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan tabip veya uzman tabipler ile Niğde İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.
Yerleştirme işlemlerinde “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (R.G.  Tarih:25/01/2013 Sayı:28539)” hükümleri uygulanacaktır.

Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğünün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle İlimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm Hekimlerin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.
• 2017/5. Ek Yerleştirme İşlemleri Usul ve Esasları,  Boş Pozisyonlar, Uygulama Takvimi [ PDF ]
• A Bendi Müracaat Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
• B Bendi Aile Hekimi olanlar için Müracaat Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
• B Bendi Aile Hekimliği Uzmanı Müracaat Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
• C Bendi (Mazeret tayini) Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
• C Bendi (Sözleşmeli Aile Hekimleri) Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
• C Bendi (Yargı kararıyla sözleşmeleri feshedilen) Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
• D Grubu Kurum İçi Dilekçe ve Baş. Formları [ MS Word Dokümanı ]
• D Grubu Kurum Dışı Dilekçe ve Baş. Formları [ MS Word Dokümanı ]
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Aile Hekimliği Uygulamasına Geçişte Muvafakat İşlemleri Hakkında 05.11.2012 tarih ve 929 sayılı ve 26.03.2013 tarih ve 34050 sayılı ve 03.04.2013 tarih ve 37117 sayılı ve 23.09.2013 ve 104296 sayılı yazıları.

16:55, 21.04.2017

2017 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Yer Değiştirme İlanı

NİĞDE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARI

2017 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Başvuru Esasları

DAYANAK: 11/11/2016 tarih ve 12965 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Sağlık Personelinin İl İçi Atama ve Nakillerinin Usul Ve Esaslarına Dair Yönerge.
Atamalarda güncel mevzuaat hükümleri uygulanır.

Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde Halk Sağlığı Müdürlüğümüz internet adresinde (http://www.nhsm.gov.tr/) yayınlanan ilan metni hükümleri doğrultusunda münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla 5 (beş) tercihte bulunularak yapılabilecektir.

MÜRACAAT ŞARTLARI ve SINIRLAMALARI

1) Müracaatlar 24-28/04/2017 tarihleri arasında, başvuru formları kadrolu görev yeri 1. Disiplin Amirlerine (Halk Sağlığı Laboratuvar Sorumlusu, TSM Başkanı, Başhekim, Halk Sağlığı Müdür Yrd.) veya notere onaylatıldıktan sonra yapabileceklerdir.
2) Müracaatlar Halk Sağlığı Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup 28 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitiminden sonra yapılan başvurular ve ilan edilen boş kadrolar dışında yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  Posta vb. nedenlerden dolayı yaşanan gecikmelerden Müdürlüğümüz sorumlu değildir.
3) Atamalar Hizmet puanı yüksek olan personelden başlamak üzere yapılacaktır. Puanı yüksek olan personelin tüm tercihleri değerlendirildikten sonra bir sonraki personelin başvurusu değerlendirilecektir. Hizmet puanlarının eşit olması halinde tercih sıralaması önce olan personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir. Hizmet puanları ve tercih sıralaması aynı olması halinde ise hizmet süresi fazla olan personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir.
4) 2017 Yılı Mayıs Dönemi İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleşenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.
5) a) Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelden kura son başvuru tarihi itibarı ile bulundukları birimde toplamda fiilen 1 (bir) yıl süre ile görev yapmış olanların başvuruları kabul edilecek olup, ücretsiz izinler bu süreden sayılmayacaktır.
b) Müdürlüğümüz tarafından il içi yönergenin 9, 10, 11 ve 13. Maddelerine binaen görev yerleri değiştirilen personellerin görev yeri değişikliğinden önceki görev yerleri ve halen görev yaptıkları birimdeki hizmet süreleri toplanarak fiilen 1 yıllık süre tespit edilecektir.
c) Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı olarak görev yapmakta olan personellerin 1 yıllık süre tespiti; Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı statüsüne geçmeden önceki kadro görev yerinde fiilen 1 yıl çalışmış olma şartı aranacaktır.
6) Bu kura için açılmış olan münhal yerler birim bazında ilan edilmiştir.
7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4A maddesine tabi personeller bu kuraya başvurabilecektir. (4B, 4924, 4/C Kamu Personeli Olmayan ASE’lerin başvuruları kabul edilmeyecektir)
8) Sağlık Hizmetleri Sınıfına dâhil bir kadroda görev yapan personellerin asli kadrolarının Halk Sağlığı Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarında olması halinde müracaatları alınacaktır. Sağlık Bakanlığı (İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşları) ve TKHK (Genel Sekreterlik ve bağlı kuruluşları) personelleri bu kuraya başvuramayacaklardır.
9) a)Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.01.2017 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.
b) Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları Müdürlüğümüz tarafından başvuru esnasında alınacaktır. Kura son başvuru tarihinden sonra hizmet puanlarına yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) Alınan itirazlar değerlendirilerek, Müdürlüğümüz resmi internet sayfası üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.
10) İl içi tayin talebinde bulunan personelin hizmet puanı yüksek olsa bile bulunduğu kurumun ihtiyaçları göz önüne alınarak atamasının yapılıp yapılmayacağına İl İçi Yerleştirme Komisyonu tarafından karar verilecektir.
11) Kura son başvuru tarihi itibariyle ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
12) a) Müdürlüğümüz tarafından yapılan 2016 yılı Mayıs ve Kasım döneminde yapılan il içi yerleştirme kurasına başvurarak yerleşmeye hak kazananlar bu kuraya başvuramayacaklardır.
b) Bu atama döneminde yerleşmeye hak kazananlar, yerleşmeye hak kazanıp atama kararları iptal edilenler ile atama kararlarını kendileri iptal ettirenler atama tarihinden itibaren 1 yıl süre ile il içi yerleştirme işlemlerine başvuramayacaklardır.
13) Uzman Tabip, Sağlık Memuru ve Sağlık Teknikeri kadrosunda çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.
14) a) Sözleşmeli Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşmeye hak kazananlar kura başvuru tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır. Yerleşmeye hak kazanan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı elemanlarından kura son başvuru tarihi itibari ile Ek 4’deki dilekçe örneğini vermeyenler hakkında usulsüz çıkış işlemi yapılacaktır.
b) Kura son başvuru tarihi itibari ile Devlet Hizmet Yükümlüsü ve Aday Memur olarak görev yapmakta olanlar bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.
c) Kura son başvuru tarihinden önce, haklarındaki atama kararını iptal ettirenler hariç olmak üzere haklarında merkez teşkilat tarafından yürütülmekte olan veya kesinleşmiş bir atama kararı olanlar bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.
15) Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenler 28/04/2017 mesai bitimine kadar dilekçe ile Müdürlüğümüze kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
16) Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülenler ve uygun görülmeyen başvurular ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere Müdürlüğümüz resmi internet sayfası (http://www.nhsm.gov.tr/) üzerinden ilan edilecektir.
17) Bu kura sonucu yerleşenlerin görev yerine hareket ve işe başlama süresi;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerde göreve atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başlayışlarını yapmaları gerekmektedir. Harcırah kanununa göre yolluk almayı hak edenler 15 gün mehil müddeti kullanabileceklerdir. Bunun dışında kalan personeller mehil müddeti kullanamayacaklardır.
c) 7201 sayılı tebligat kanununa göre bilinen adrese tebligatlar atama karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yapılacaktır
18) Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
19) Yerleştirme sonuçları Müdürlüğümüz resmi internet adresinde http://www.nhsm.gov.tr/ ilan edilecektir. Kura son başvuru tarihine kadar ilan metninde güncelleme yapabilecektir. Atamaya başvuranların Müdürlüğümüzün resmi internet sayfasını aralıklarla takip etmeleri gerekmektedir.

2017 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Takvimi

SIRA TARİH AÇIKLAMA
1 24 Nisan 2017 Münhal yerlerin ve ilan metninin Müdürlüğümüz resmi internet sayfası http://www.nhsm.gov.tr/ dan yayınlanması.
2 24-28 Nisan 2017 Başvuruların alınması. Başvuru formlarının ve belgelerinin son geliş tarihi
3 24-28 Nisan 2017 Hizmet puanlarına itirazların alınması
4 02-03 Mayıs 2017 Hizmet puanlarının, başvurusu kabul olanların ve ret olanların ret gerekçeleri ile birlikte yayınlanması

EK2 MÜNHAL KADROLAR


EK3  İL İÇİ TAYİN TALEP FORMU 11

EK4 AH-ASE AYRILIŞ DİLEKÇESİ

EK5 Hizmet Puan İtiraz Formu Pdf

Sayfalar: 1 2 3 4