Takip Edin :

Facebook Twitter Rss
Banner
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular
16:45, 23.03.2015

2015/2 Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı Müracaat İlanı

NİĞDE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ELAMANI 2015/2  MÜRACAAT İLANI


İlimizde Maliye Bakanlığının 01.06.2011 tarih ve B.07.0.BMK.0.20/6976 sayılı yazısı doğrultusunda Bakanlığımızca: 5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanunun 3.  Maddesinin ikinci fıkrasına istinaden; ekte tabloda belirtilen pozisyonlara istihdam edilmek üzere  Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı), ATT (Acil Tıp Teknisyeni) bölümlerinden mezun olanlardan sözleşmeli aile sağlığı elemanı  istihdam edilecektir.  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazıları gereği müracaat ve sözleşmeler aşağıdaki şartlarla yapılacaktır.          
Söz konusu pozisyonlara başvuru için aranan şartlar:
1. Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yüksek öğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.
2. Vekil ebe veya hemşire olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecektir.
3. Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.
4. Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar vb.) başvuru yapamayacaktır. Ancak 5258 sayılı Kanun kapsamında kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmakta iken sözleşmesini usulüne uygun sona erdirenler başvurabileceklerdir.

Başvuru, bir dosya ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından Yenice Mah. Süleyman Feti Cad. Arapdede Sok. 51200 Niğde adresindeki Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Evrak Kayıt Biriminden giriş yapılarak, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Personel Birimi’ne evrak teslim tutanağı düzenlenerek  yapılacaktır. Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular; 23/03/2015 tarihinde başlayacak 27/03/2015 tarihi mesai bitimi saat 17.00’ de sona erecek olup 01/04/2015 tarihinden itibaren göreve başlayışlar sağlanacaktır.
Başvuruda istenecek belgeler:
-  T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,
-  Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Şube Müdürü/müdür yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.) 
-  Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,
-  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu,
-  Aile Sağlığı Elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe, (1 nolu dilekçe örneği),
-  Dört adet vesikalık fotoğraf,
-  Kişiye ait bu belgelere ek olarak, İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli Aile Hekimince imzalanmış, kişi ile çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı, kaşeli dilekçe de bulunacaktır. (2 nolu dilekçe örneği) 
            Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra yerleştirilmesi yapılan kişi, çalışacağı sözleşmeli aile hekimi ile birlikte  Yenice Mah. Süleyman Feti Cad. Arapdede Sok. 51200 Niğde adresindeki Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Personel Birim’inde de aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalayacaktır.
İlimize tahsis edilmiş olan kamu görevlisi olmayan Aile Sağlığı Elemanı pozisyonlarına             Aile Sağlığı Elemanı tahsisi aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yapılacaktır.
      a- İldeki boş pozisyon, sosya-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en düşük gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerden başlamak suretiyle kullanılacaktır.
       b- Boş pozisyon sayısından fazla başvuru dosyası bulunması halinde,
          I.      Ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının toplamı dikkate alınmak suretiyle standart kadro mevzuatına göre doluluk oranı en az olan ilçedeki aile hekimi ile anlaşarak başvuru yapan ile sözleşme imzalanacaktır.
         II.   Aynı ilçede boş kadro sayısından fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik yükseköğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir.
         III.  Bu kapsamda da birden fazla başvuru bulunduğu takdirde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.  
               c- Aynı ilçede birden fazla boş pozisyon olması halinde,
            I. Öncelik yükseköğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı)
   bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir.
          II. Bu kapsamda  eşitlik olması halinde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.
Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmış olsa bile sözleşmesi feshedilecektir.       
İlanda belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Müdürlüğümüzün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle yerleştirme işlemine katılmak isteyen sağlık personellerinin Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğünün resmi web sitesi olan www.nhsm.gov.tr adresini düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.
KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI İLE SÖZLEŞME İMZALANACAK AİLE HEKİMLERİNİN LİSTESİ

AH.KOD TSM.KOD TSM TSM -ASM SÖZLEŞME İMZALAYACAK AİLE HEKİMİ
51.01.53
51.TSM.01
NİĞDE MERKEZ TSM MERKEZ OVACIK ASM MERKEZ 53 NOLU OVACIK AHB Dr.Ömer AKSOY


Not: ASE adayları Aile Hekimi ile anlaşarak başvuru yapabileceklerdir. Aile Hekimi ile anlaşma yapmadan gelen başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23